free website counter

链表表示的大数加法

   来自企鹅的题目,大数加法,两个单向链表,未知长度,不能将链表翻转、不能使用数组,不能修改链表,需要O(n)的时间复杂度。

  大数加法的变种,一般都以数组/链表的形式出现。主要是进位的处理。对这一题来说,比较麻烦的就是,数据的高位在链表头位置,而链表只能通过头指针进行遍历。不能使用一个stack,先遍历链表,将各个节点入栈,然后依次出栈并相加。不能使用数组,即限制了这种方法的使用。

  题目的难点主要在于两个节点和为9时候的处理。我们知道,两个一位整数相加,考虑上一位的进位,向前的进位也只能是0或者1两种情况,考虑类似34567+65433的case,后面往前的进位,会影响每一位的结果。因此需要着重考虑的就是某一对应位的两个节点和为9的情况,很可能需要再做特殊处理。可以记录第一个为9的节点,当在后面发现有进位,则从该节点开始,再往后调整各位的情况,直到发生进位的节点。


1. ListNode结构体


struct ListNode {
	int val;
 	ListNode *next;
 	ListNode(int x): val(x), next(NULL) {}
};


2. 新建链表


ListNode *buildListNode(int vals[], int n) {
 	ListNode *head = new ListNode(vals[0]);
 	ListNode *ptr  = head;
 	for (int i = 1; i < n; ++i) {
  	ListNode *node = new ListNode(vals[i]);
  	ptr -> next = node;
  	ptr = ptr -> next;
 	}
 	return head;
}ListNode *BigNumberAdd(ListNode *head1, ListNode *head2) {
  if (head1 == NULL) return head2;
  if (head2 == NULL) return head1;
  
  int len1 = 0, len2 = 0;
  ListNode *lNum = head1, *sNum = head2;
  
  while (lNum != NULL) {
    len1 ++;
    lNum = lNum -> next;
  }
  while (sNum != NULL) {
    len2 ++;
    sNum = sNum -> next;
  }

  int delta = abs(len1 - len2);

  lNum = (len1 > len2) ? head1 : head2;
  sNum = (len1 > len2) ? head2 : head1;
  
  ListNode *head = new ListNode(lNum->val);
  ListNode *ptr = head;
  lNum = lNum -> next;
  
  while (delta > 1) {
    ListNode *node = new ListNode(lNum->val);
    ptr -> next = node;
    ptr = ptr -> next;
    lNum = lNum -> next;
    delta --;
  }

	ListNode *ninePrev;
  ListNode *prev;
  bool flag = false;
  int locSum;                                                          
  int carry;
  
  while (lNum != NULL) {
    locSum = lNum->val + sNum->val;
    ListNode *sumNode = new ListNode(locSum);
    prev = ptr;
    ptr->next = sumNode;
    ptr = ptr->next;

    if (locSum == 9 && !flag) {
      ninePrev = prev;
      flag = true;
    }
    else if (locSum < 9) {
      flag = false;
      ninePrev = NULL;
    }
    else if (locSum > 9) {
      if (ninePrev != NULL) {
        ninePrev->val += 1;
        ninePrev = ninePrev->next;
        while (ninePrev != ptr) {
           ninePrev->val = 0;
           ninePrev = ninePrev->next;
        }
        ninePrev = NULL;
        flag = false;
      }
      else {
        carry = locSum / 10;
        prev->val += carry;
      }
      locSum = locSum % 10;
      ptr->val = locSum;
    }
    lNum = lNum->next;
    sNum = sNum->next;
  }
  return head;
}


Published 23 April 2015
分享按钮