free website counter

Find Peak Element

  按照题意,peak number即在一个数组中,比前后元素都大的数字。对于nums[-1], nums[n],都认为值为无穷小。题目要求的时间复杂度为O(logn),毫无疑问需要使用二分查找,解题有一个小trick,即对mid元素做判断是否为peak number,若否,往那边跳的问题。

   我们可以想象,当nums[mid] < nums[mid-1]时,即存在一个递减,只要前面存在一个递增,则找到一个peak number;当不存在,即一直 递减,则因为nums[-1] 为负无穷,无论无何,我们都可以找到一个递增的位置,也就是可以找到一个peak number。而对于nums[mid] < nums[mid+1]时,一样的考虑。有一点需要注意的是,我们考虑数组为两个元素的情况,则mid为0,当需要往后跳转时,mid必须+1,否则会陷入死循环;

 • tips: 非递归解法while循环中,必须使用else if,不能直接if,因为可能存在多个peck number。否则会报错,很奇怪。

1. 递归解法

class Solution { 
public:
  bool checkValid(vector<int> &nums, int idx) {
    if (idx == 0)
      return nums[idx] > nums[idx+1];
    else if (idx == nums.size()-1)
      return nums[idx] > nums[nums.size()-2];
    else
      return (nums[idx] > nums[idx-1] && nums[idx] > nums[idx+1]);
  }

  int binarySearch(vector<int> &nums, int lo, int hi) {
    int mid = (lo+hi) >> 1;
    if (checkValid(nums, mid))
      return mid;
    else if (mid != 0 && nums[mid] < nums[mid-1])
      return binarySearch(nums, lo, mid-1);
    else if (mid != nums.size()-1 && nums[mid] < nums[mid+1])
      return binarySearch(nums, mid+1, hi);
  }
  
  int findPeakElement(vector<int>& nums) {
    int lo = 0, hi = nums.size()-1;
    if (hi <= 0)
      return 0;
      
    return binarySearch(nums, lo, hi);
  }
};

2. 非递归解法

class Solution {
public:
  bool checkValid(vector<int> &nums, int idx) {
    if (idx == 0)
      return nums[idx] > nums[idx+1];
    else if (idx == nums.size()-1)
      return nums[idx] > nums[nums.size()-2];
    else
      return (nums[idx] > nums[idx-1] && nums[idx] > nums[idx+1]);
  }
  
  int findPeakElement(vector<int>& nums) {
    int lo = 0, hi = nums.size()-1;
    if (hi <= 0)
      return 0;
    
    while (lo <= hi) {
      int mid = (lo+hi) >> 1;
      if (checkValid(nums, mid))
        return mid;
      
      else if (mid != 0 && nums[mid] < nums[mid-1])
        hi = mid - 1;
      else if (mid != nums.size()-1 && nums[mid] < nums[mid+1])
        lo = mid + 1;
    }
  }
};
Published 21 April 2015
分享按钮