free website counter

从一个有序链表构建二叉检索树

  由有序链表构建二叉检索树。很长时间没有接触树的题目,没有什么做题的感觉。题目应该从二叉检索树的特点入手,即一颗树,或者为空,或者其左子树的值都小于根节点,右子树的值都不小于其根节点,且左右子树都为二叉检索树。可想而知,若中序遍历一颗二叉检索树,则可以得到一个有序序列,即题目要求是根据加了约束的中序遍历序列,构建二叉树(并不是任意一颗树,都可以只通过中序遍历序列构建)。

  由于树是一种递归的结构,因此通过递归来解决树的问题,是一个天然的思路。可以通过快慢指针先找到中间元素,以中间元素为root,将序列划分,前半部分构建左子树,右半部分构建右子树。

1.1 链表结构:

struct ListNode {
	int val;
	ListNode *next;
	ListNode(int x): val(x), next(NULL) {}
};


1.2 树的结构

struct TreeNode {
	int val;
	TreeNode *left;
	TreeNode *right;
	TreeNode(int x): val(x), left(NULL), right(NULL) {}
};


1.3 有序链表到二叉检索树的构建

class Solution {
public:
  TreeNode* sortedListToBST(ListNode* head) {
    if (head == NULL)
      return NULL;
    if (head -> next == NULL)
      return new TreeNode(head -> val);
      
    ListNode *slow = head;
    ListNode *fast = head;
    ListNode *prev;
    while (fast != NULL && fast -> next != NULL) {
      prev = slow;
      slow = slow -> next;
      fast = fast -> next -> next;
    }
    prev -> next = NULL;
    
    TreeNode *root = new TreeNode(slow -> val);
    TreeNode *left = sortedListToBST(head);
    TreeNode *right = sortedListToBST(slow -> next);
    root -> left = left;    
    root -> right = right;
    return root;
  }
};
Published 11 May 2015
分享按钮